OOK VOLGENDE SEIZOENEN PROVINCIAAL EN REGIONAAL VOETBAL DANKZIJ HET BEHALEN VAN HET 2-STERREN LABEL !Wij hebben er als bestuur steeds naar gestreefd om op een verantwoorde manier de hele jeugd zo veel en veilig mogelijk te laten sporten binnen de geldende maatregelen. Aangezien wij sporten en bewegen in deze tijden misschien nog meer dan anders belangrijk vinden voor het algemeen welzijn.


Dat dit geen evidentie was (en nog steeds is, er zijn tot op heden nog altijd maatregelen van kracht die impact hebben op onze normale werking) hoeven we u niet uit te leggen. Hierbij willen we nogmaals onze trainers bedanken voor de opofferingen die zij maakten om dit na te streven! Ook een welgemeende “Dikke merci” aan alle medewerkers en beleidsmensen die ons met raad en daad hebben bijgestaan in dit bijzonder seizoen. 


Tot slot brengen wij u graag ook wat positief nieuws in deze bizarre tijden: KVV Laarne-Kalken behaalde voor de 3de maal op rij het maximale 2-sterren label en kan zo ook volgende drie seizoenen zowel provinciaal als regionaal voetbal aanbieden binnen zijn jeugdopleiding.


Wij hopen u allen snel op of naast een voetbalveld te zien omdat we er allemaal aan toe zijn!


Hou intussentijd nog even vol en hou het vooral gezond!

Seizoen 2020-2021 heeft ons vanwege alom gekende omstandigheden niet veel voetbalvreugde kunnen brengen.


De senior-ploegen kregen al vroeg in het seizoen te horen dat alle activiteiten zouden stopgezet worden, in eerste instantie voor een beperkte periode maar al vlug werd bekend dat dit het einde van het seizoen betekende.


Ook voor de jeugd volgde een stopzetting van de competities en iets later werd de pauzeknop voor alle jeugdactiviteiten ingedrukt. Gelukkig is de pauze van relatief korte duur geweest, eerst mochten onze jongsten (tem U13) terug buiten trainen, nadien ook de wat oudere jeugd.


De verschillende berichtgevingen maakten dat wij als bestuur snel moesten schakelen, van onze trainers grote inspanningen eisten, van onze ouders en spelers enorme flexibiliteit vroegen in deze moeilijke en onzekere omstandigheden. Daarom willen wij jullie allen - trainers, ouders en vooral spelers - bedanken voor deze flexibiliteit en begrip dat jullie toonden!

OOK VOLGENDE SEIZOENEN PROVINCIAAL EN REGIONAAL VOETBAL DANKZIJ HET BEHALEN VAN HET 2-STERREN LABEL !


Binnen het hoofdbestuur bleek er een groot draagvlak te zijn en ook in de jeugdwerking waren er heel wat mensen die heel ambitieus waren en direct bereid waren om mee te werken aan een KVV Laarne-Kalken 2.0.  


Het jeugdvoetbal de laatste jaren enorm geëvolueerd. Het behalen van een provinciaal kwaliteitslabel voor de jeugdwerking is veel moeilijker geworden dan pakweg 10 jaar terug. Dat het behalen van een label niet eenvoudig is kunnen we ook duidelijk zien aan het aantal ploegen dat zo’n label op zak heeft.


Om alles vlot te laten verlopen werd een team samengesteld dat belast werd met de voorbereiding van de audit. Tien personen uit hoofd -en jeugdbestuur, sportieve en administratieve tak, kortom een divers en multidisciplinair team kwam op regelmatige basis samen om actiepunten af te spreken, teksten te schrijven, plannen op te maken, cellen in het leven te roepen, procedures uit te schrijven…


Een provinciaal label behalen is immers veel meer geworden dan wat trainingen organiseren. Sportief moet alles mooi afgelijnd zijn. Hoe moet er getraind worden, welke taken zijn er per positie in matchen, welke jaarplannen zijn er, eindtermen moeten op papier staan per opleidingsfase, spelersprofielen moeten beschreven worden, enz….


Ook extra sportief moet alles perfect georganiseerd worden. Er moet een duidelijke vergaderstructuur zijn die moet bewezen worden aan de hand van de notulen, opleidingsplannen voor trainers, recruteringsplannen voor spelers en medewerkers, gedragsregels, sociale en medische begeleiding en procedures, strategisch plan, … Kortom teveel om op te noemen.


Al deze zaken moesten in het auditdossier komen tegen eind februari. In het voorjaar is een auditeur van double pass dan verscheidene keren langs geweest om na te gaan of alles wat we op papier hadden gezet ook in de praktijk werd toegepast. Sommige bezoeken waren aangekondigd en andere dan weer onverwachts. Begin maart volgde er nog een avond waar de auditeur door middel van verschillende interviews met spelers, trainers, medewerkers en bestuursleden de laatste controles uitvoerde. Op dinsdag 27 april volgde dan de verlossende mail met het positieve resultaat. Onze jeugdopleiding behaalde de maximale twee sterren op de provinciale audit. Langs deze weg wil ik dan ook eens alle mensen bedanken die hebben meegewerkt aan dit resultaat.


Wat houdt het provinciaal label precies in, is men zeker dat we provinciaal kunnen spelen volgend seizoen of moeten we voldoen aan bepaalde vereisten om ieder seizoen provinciaal te kunnen spelen?


"Om provinciaal voetbal te kunnen spelen moet je eigenlijk aan twee belangrijke voorwaarden voldoen. Ten eerste dien je te beschikken over een provinciaal label dat je kan behalen door middel van een audit van de jeugdwerking. Dit label hebben we nu voor de derde keer binnen gehaald en is drie jaar geldig. Ten tweede moet je ieder seizoen opnieuw voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een provinciale licentie. Om deze licentie te behalen moet je voldoende ploegen in competitie brengen en deze ploegen moeten ook allemaal getraind worden door een trainer met het juiste diploma voor de betreffende ploeg. Daarnaast moeten er in de omkadering ook gediplomeerde keepertrainer, talentscouts en coördinatoren aanwezig zijn."Hoever staan we ivm de trainers voor komend seizoen bij de jeugd of is het nog te vroeg om een concreet antwoord te geven, moeten we nog opzoek naar trainers voor onze jeugd komend seizoen of niet?


Onze TVJO Gert & onze coördinatoren Jobien, Sasha & Paul zijn daar momenteel heel hard aan bezig. Eind vorig jaar voerden zij al oriënteringsgesprekken met de huidige trainers. Met de info die op deze gesprekken werd vergaard en rekening houdende met de  trainersevaluaties zijn zij momenteel de laatste stukjes van de puzzel voor volgend seizoen aan het leggen. Enkele trainers gaven al aan volgend seizoen te stoppen of de club te verlaten en een aantal trainers heeft zich reeds aangeboden om ons team te versterken. Het is overigens het vermelden waard dat we over een record aantal gediplomeerde trainers beschikken. Dit bewijst nog maar eens hoeveel drive er momenteel in onze trainersgroep zit."


Niet alleen gediplomeerde trainers zijn een noodzaak om te voldoen voor provinciaal label te behalen, maar ook de accommodatie, website en etc….. spelen een rol om het label te halen.  Infrastructuur en communicatie zijn ook heel belangrijke onderdelen van de audit. Zonder een degelijke infrastructuur is het onmogelijk om een goeie jeugdopleiding te organiseren.  


Daarnaast is het voor de audit heel belangrijk dat de jeugdopleiding heel transparant is. Zaken zoals gedragsregels, strategische planning, missie en visie van de club,… moeten voor iedereen eenvoudig te raadplegen zijn. Daarvoor is onze website heel belangrijk. Naast heel wat sportieve info, mooie artikels en nieuwsbrieven zijn al deze zaken heel duidelijk terug te vinden op de KVV Website. Onze website is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de mooiste en meest bezochte websites van het Provinciaal voetbal."


Dankuwel aan onze leden, medewerkers, vrijwilligers, spelers, trainers, supporters & sympathisanten om dit mogelijk te maken.


KVV Laarne-Kalken