Sportief Charter

Sportief Charter

Door de lichamelijkheid van de sport lopen de emoties vaak op. Voeg daaraan toe dat er in de sport soms andere regels en gewoonten gelden dan in de samenleving, dan gebeurt het soms dat spelers, ouders, sympathisanten zich schuldig maken aan onsportief gedrag, agressiviteit of intimidatie. Het is ieders verantwoordelijkheid om niet in die val te trappen.

En ook de vereniging heeft daarin haar verantwoordelijkheid. KVV Laarne-Kalken wil daarom met dit charter duidelijk stellen dat wij als vereniging het begrip “fairplay” hoog in ons vaandel dragen. Daarom lijsten we een aantal sportieve afspraken op die steeds nageleefd dienen te worden. Bij niet naleving ervan kunnen sancties opgelegd worden door het jeugdbestuur.

1. We verwachten van elke ouder/voogd/begeleider:

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de cafetaria. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het (jeugd)-voetbal. We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER gedragen en dit in ALLE OMSTANDIGHEDEN.

  • Zorg ervoor dat je kind voldoende rust heeft en een gezonde voeding krijgt. Toon positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van je kind. Steun je kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen.
  • Probeer zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen. Straf je kind niet door het bijwonen van wedstrijden of trainingen te verbieden.
  • Moedig niet alleen jouw kind aan maar supporter voor de hele ploeg. Doe dit op een positieve manier d.m.v. een correct taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontatie aangaan onderling of met ouders van de tegenstander.
  • Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken aan scheidsrechter, teamgenoten, technische staf en tegenstanders zijn niet toelaatbaar.
  • Wees steeds een voorbeeld voor de spelers.
  • Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld.
  • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten.
  • De coaching gebeurt door de trainer. Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen wij toe, maar laat de trainer zijn taak vervullen.
  • Voor alle vragen en/of problemen i.v.m. het sportieve, inclusief de sportieve evaluatie, kan men steeds terecht bij de trainer, de coördinator of de jeugdvoorzitter. Best na afspraak en niet onmiddellijk na de wedstrijd in de kantine.
  • Voor elke klacht of vraag van algemene aard, indien je meent onvoldoende gehoord te zijn, indien je opmerkingen hebt over het gedrag van medewerkers, of over het jeugdbeleid in het algemeen, dien je je te wenden tot het jeugdbestuur. Klachten hierover via het hoofdbestuur worden niet aanvaard.

Tenslotte, heb ook aandacht voor onze activiteitenkalender. Je steunt de werking van de club.

2. We verwachten van elke speler:

  • Houd je aan alle regels die omschreven staan in het huishoudelijk reglement van KVV Laarne-Kalken.
  • Probeer zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen en zet je maximaal in.
  • Toon respect voor de scheidsrechter en de tegenstander. Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld.
  • Een sportieve houding tijdens de wedstrijden wordt geëist.
  • Uit geen kritiek ten opzichte van ploegmaten, trainer, afgevaardigde of scheidsrechters.
  • We benaderen elkaar steeds op een positieve manier; binnen een teamsport is dat zeer belangrijk (“goed gedaan” werkt honderd keer beter dan “slecht gedaan”).
  • Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen e.d. zijn uit den boze!!
  • Drugs, alcohol en roken zijn verboden zowel op als naast het voetbalveld, in de kleedkamers en op de bus bij verplaatsingen.
  • We verwachten dat elk lid zich houdt aan de geldende maatschappelijke normen gedurende de clubactiviteiten. Je toont steeds en overal respect voor de club en houdt zo het imago van de club hoog.
  • Negatieve emotionele reacties worden niet toegelaten en kunnen bestraft worden. Onsportief gedrag en/of rode kaarten voortvloeiend uit onsportief gedrag (natrappen, kritiek op de scheidsrechter, racistische uitspraken naar de tegenstander, …) kunnen, na overleg, door het jeugdbestuur extra bestraft worden. Alle boetes die daaruit voortvloeien moeten door de betrokken partij aan de KBVB zelf vergoed worden.
  • Om deel te nemen aan voetbaltrainingen of -wedstrijden buiten de club, moet je altijd de toestemming vragen. Doe dit via de jeugdcoördinator.

Indien er door spelers, ouders of begeleiders inbreuken gepleegd worden op het sportief charter, dan heeft het jeugdbestuur het recht om de betreffende speler(s), ouders en/of begeleiders te sanctioneren. De sanctie hangt af van de aard en de recidivebepaling van de overtreding.

Charter Voor Ouders

Charter Voor Trainers

Charter Voor Teambegeleiders