Jeugdvoorzitter

De Jeugdvoorzitter zorgt voor de algemene leiding van de jeugdwerking binnen de club en werkt nauw samen met de Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) en zijn Jeugdcoördinatoren onderbouw (JCO), middenbouw (JCM) en bovenbouw (JCB). De Jeugdvoorzitter is het aanspreekpunt voor allerhande problemen aangaande de jeugdwerking die hem rechtstreeks of onrechtstreeks aanhangig worden gemaakt. De Jeugdvoorzitter stelt naargelang de aard van de aangebrachte problemen de bevoegde verantwoordelijken onverwijld in kennis. Zo zal een sportief probleem overgemaakt worden aan de TVJO en zijn Jeugdcoördinatoren.

Taken van de Jeugdvoorzitter

  • Algemene leiding en coördinatie.
  • Bereidt samen met de Jeugdsecretaris de agenda van de vergaderingen voor.
  • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor.
  • Initieert en coördineert beleidsontwikkeling en organiseert de uitvoering ervan .
  • Zorgt voor een goede taakverdeling binnen het bestuur en is verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur. Is de schakel tussen het Hoofd- en Jeugdbestuur.
  • Stimuleert en houdt toezicht op de uitvoering van taken en activiteiten binnen de vereniging.
  • Draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KBVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
  • Onderhoudt de interne en externe contacten.
  • Treedt op als 1e woordvoerder van de vereniging en representeert de vereniging bij officiële gelegenheden.
  • Zorgt voor de visievorming voor de toekomst van de vereniging.

Bevoegdheden

  • De jeugdvoorzitter is lid van de Raad van Bestuur.
  • Hij/zij organiseert op regelmatige basis (min. 2 per maannd) vergaderingen met alle leden van het jeugdbestuur & alle jeugdwerkingcellen en zit deze vergaderingen voor.
  • Tijdens de vergaderingen met het hoofdbestuur heeft hij/zij inspraak en verdedigt hij/zij de belangen van de jeugdwerking.
  • Hij/zij denkt en werkt mee aan de toekomst en vastgelegde doelstellingen van de jeugdwerking op korte en middellange termijn.

Verantwoordelijkheden

  • De jeugdvoorzitter is verantwoordelijk voor het maken van bindende afspraken met betrekking tot de jeugdwerking en ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nageleefd inzake :
   • Missie, normen en waarden.
   • Huisreglement en fairplay.
   • Opleidingsvisie en opleidingsplan.
   • Hij/zij geeft leiding aan het jeugdbestuur.
   • Hij/zij is verantwoordelijk voor het bereiken van de vastgelegde doelstellingen.
   • Hij/zij zorgt ervoor dat de jeugdwerking op het vereiste kwalitatieve en kwantitative niveau is en ook blijft.

Criteria

  • Hij/zij heeft een voetbalhart en is begaan met de levenskwaliteit, de algemene opvoeding en de ontplooiing van jongeren.
  • De jeugdvoorzitter is representatief en heeft een voorbeeldfunctie naar ouders, spelers en medewerkers, vooral inzake beleefdheid (normen en waarden).
  • Hij/zij heeft voeling met hetgeen leeft bij jongeren.
  • Hij/zij is communicatief sterk.
  • Hij/zij heeft organisatietalent en leidinggevende capaciteiten.