Bestuur

Organisatie en Structuur

Als de club gerichte acties wil ondernemen is het van belang om te bepalen wie wat moet doen (beslissen en uitvoeren) binnen de club. Een goede structuur van de club is noodzakelijk om de activiteiten van de verschillende groepen van medewerkers (departementen en managementniveaus) perfect op elkaar af te stemmen, te coördineren en te bewaken. Alleen op deze manier kan onze club optimaal functioneren waarbij gezamenlijk naar de vooropgestelde doelstellingen wordt toegewerkt.

Hoofdbestuur (Strategisch)

Dit is het hoogste van de club. Op dit niveau wordt de club door de strategische top gestuurd. De voornaamste functies hebben betrekking op het strategisch management (formulering algemeen beleid, opstellen strategische plannen, het verdelen en goedkeuren van de budgetten, het wijzigen van de organisatiestructuur en het management van de relatie met de omgeving). De leden van het hoofdbestuur zijn allen aangesloten bij de club en zijn verantwoordelijke bestuurders ten aanzien van KBVB (houders blauwe kaart).

Bestuursleden KVV Laarne-Kalken

Taken

 • Dagelijkse werking van de club.
 • Sportieve werking eerste efltal.
 • Extra-sportieve werking eerste elftal.
 • Verantwoordelijk voor de bondschulden.
 • Stelt het beleidsplan op.
 • Vergadert minstens 3 keer per maand.
 • Moet goedkeuring geven over adviezen van de verschillende cellen.
 • Stelt jaarlijks financieel verslag op dat ter goedkeuring voorgelegd dient te worden.

Publicaties Belgisch Staatsblad

Organigram

Jeugdbestuur (kloppend hart jeugdwerking)

Deze zijn verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van de verschillende taken en zorgt dus voor de resultaten. Het wordt ook wel het kloppend hart van de jeugdwerking van de club genoemd. Een onderdeel hiervan en voor een jeugdspeler belangrijk om weten is de samenstelling van het jeugdorganigram. Onderaan deze pagina vindt u een grafische voorstelling van ons jeugdorganigram.

Bestuursleden Jeugdbestuur KVV Laarne-Kalken

 • Ellen Van Laecken (Jeugdvoorzitter)
 • Caroline Roels  (Lid Jeugdbestuur)
 • Jo Wille  (Lid Jeugdbestuur – Events)
 • Chris De Rycke  (Lid Jeugdbestuur – Events)
 • Frank Sevenoy  (Lid Jeugdbestuur – Subsidies & Contracten)
 • Bart Van Waeyenberge (Lid Jeugdbestuur – Tornooien)
 • Jobien De Rycke (Lid Jeugdbestuur – Sport Events)
 • Marnix Van Rysselberghe (Lid Jeugdbestuur – Hoofd Teambegeleiders)
 • Gert Desot (TVJO) – Link Functieomschrijving TVJO

Plaats binnen de organisatie 

 • Het jeugdbestuur rapporteert over de jeugdwerking aan het hoofdbestuur. Aan het hoofd van de jeugdbestuur staat de jeugdvoorzitter die minstens 2 maal per maand het jeugdbestuur & alle jeugdwerkingcellen samenroept.

Taken 

 • Het Jeugdbestuur heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat elk clublid het vooropgestelde voetbalplezier kan beleven door middel van een degelijke opleiding en infrastructuur.
 • Het organiseert tornooien, stages, vriendschappelijke wedstrijden teneinde het ledenbehoud te verzekeren.
 • Het zorgt voor een maximale betrokkenheid van de ouders, spelers en medewerkers bij de activiteiten van de club.
 • Het organiseert (minimaal 1 per seizoen) een info-avond voor de ouders van alle jeugdspelers.
 • Het bereidt de audit voor en neemt deel aan deze audit.
 • Het recruteert en evalueert de technische staf, trainers en andere medewerkers (logistiek, afgevaardigden,…).
 • Het verzorgt de interne en externe communicatie over de jeugdwerking d.m.v. de website van de club, de facebookpagina, flyers, affiches, mails, enz.
 • Het zorgt voor de opmaak, de toegang tot (bvb. via website of trainerscorner) en de opvolging van alle noodzakelijk administratieve (bvb. aansluiting, inschrijving eetfestijn,…) en voetbaltechnische formulieren (bvb. wedstrijdformulier, evaluatieformulier,…).
 • Op sportief vlak organiseert het jeugdbestuur , binnen de financiële lijnen die zijn uitgezet door het hoofdbestuur, de sportieve diensten die worden verstrekt aan de jeugdspelers. Dat zijn onder meer de bepaling van het aantal jeugploegen, de bepaling van het nodige sportmaterieel en sportoutfits, de toewijzing van de vereiste trainers en afgevaardigden aan de respectievelijke ploegen, de planning van de thuis- en uitwedstrijden, de trainingen, de stages en tornooien en de bepaling van de trainingsuren.
 • In het kader van de financiering van de kosten van de jeugdwerking, organiseert het jeugdbestuur evenementen die specifiek gericht zijn op de spelers en entourage van de jeugdploegen.
 • Het jeugdbestuur organiseert tenslotte gemeenschappelijk met het hoofdbestuur andere evenementen die gericht zijn op de financiering van de algemene kosten van de club.

Verantwoordelijkheden

 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een coherente voetbalvisie en opleidingsplan.
 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor een attractief jeugdbeleid en -werking teneinde gemotiveerde trainers, ouders, spelers en medewerkers aan te trekken en te behouden.
 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van en het slagen in de audit.
 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het uitstippelen en het behalen van doelstellingen op korte, middellange & lange termijn.

Criteria voor bestuursleden

 • Je verklaart je akkoord met de vastgelegde missie, normen & waarden en opleidingsvisie van KVV Laarne-Kalken .Je bent een voorbeeld voor spelers, ouders en medewerkers. Je gedraagt je dus steeds correct, sportief en gedisciplineerd met aandacht voor beleefd taalgebruik, fair-play en verdraagzaamheid zodat iedereen het beoogde voetbalplezier kan beleven.
 • Wees enthousiast en moedig alle ploegen op een positieve manier aan. Toon dat je een echte supporter bent en blijf steeds beleefd tegen de scheidsrechter, ook al deel je zijn mening niet.
 • Je bent een vertegenwoordiger van de club. Je sportieve en correcte houding en gedrag dragen bij aan het positieve beeld dat in- en outsiders hebben over onze club.
 • Je neemt actief deel aan de jeugdwerking teneinde het imago van onze club hoog te houden.

Organigram

 

Sportieve cel

De kern van de sportieve cel wordt gevormd door Jobien De Rycke  (Coördinator onderbouw), Sasha Santens (Coördinator middenbouw) en Tom Dierick (Coördinator bovenbouw). Jobien De Rycke is sportief verantwoordelijke voor de spelers van U6 tem U9. Sasha Santens  is sportief verantwoordelijk voor de spelers van U10 tem U13. Tom Dierick is sportief verantwoordelijk voor de spelers van U15 tem U21.

Doorstroming

De doorstroming is de benaming voor de postformatiefase (U17, U21 & beloften) van KVV Laarne-Kalken. In tegenstelling tot vorig seizoen worden de kernen in het begin van de competitie opgesplitst. Deze opsplitsing is uiteraard niet definitief en in de loop van het seizoen kunnen er spelers wijzigen van groep.

Jeugdopleiders / TrainersLink Functieomschrijving Jeugdtrainer

De kwaliteit van de jeugdwerking staat of valt met de kwaliteit van de jeugdtrainers. Daarom spendeert KVV Laarne-Kalken net veel aandacht aan de selectie van jeugdtrainers. De jeugdwerking ondersteunt ook het volgen van opleidingen & bijscholingen voor trainers. Voor trainers die een opleiding en/of bijscholing volgen wordt dan ook het inschrijvingsgeld onder bepaalde voorwaarden terugbetaald.

Jeugdscouting

Vanaf de leeftijd van 6 jaar scouten we talentvolle voetballertjes in de ruime regio. Dit realiseren we binnen de beperking van lopende engagementen ten aanzien van de eigen jeugdspelers en maximum aantallen per provinciale en gewestelijke selectie. Hoofd van de jeugdscouting onderbouw (tem U12) is Jobien De Rycke .

Cel Tornooien

Zorgen in samenspraak met de TVJO, de Jeugdcoördinatoren en de Jeugdvoorzitter voor de planning, inrichting en organisatie van de jeugdtornooien van KVV Laarne-Kalken.